இடுகைகள்

மார்ச் 17, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சாய அனுமதிப்பாயா ....?

நான் எதை கேட்டாலும் தர மறுக்கிறாய் ... காதலை மறுத்துவிடாதே...!!! நீ காதலை சொன்னவுடன் ... ஒரே ஒரு முறை உன் .... தோளில்சாய ...... அனுமதிப்பாயா ....? + கவிதையால் காதல் செய்கிறேன் 27 கவிப்புயல் இனியவன்

ஒரே ஆளில் பார்க்கிறேன்

ஒருவரைப்போல் .... ஏழுபேர் இருப்பார்கள் ... சொல்லக்கேள்வி .... நீ மட்டும் ஒவ்வொருநாள் ... ஒவ்வொரு அழகில் வருகிறாய் ... ஏழு அழகிகளை ஒரே ... ஆளில் பார்க்கிறேன் ....!!! + கவிதையால் காதல் செய்கிறேன் 26 கவிப்புயல் இனியவன்

கணபடும் பாடு சொல்கிறது .

தலை வாரும்போது .... முடியில் உள்ள சிக்கலை ... கஸ்ரபட்டேனும் எடுக்கிறாய்.... உன்னில் சிக்குப்பட்டிருக்கும் ... என்னை எப்போது மீட்பாய் ...? + கவிதையால் காதல் செய்கிறேன் 24 கவிப்புயல் இனியவன் ----- ஏய் ... கூட்டத்தில் கூட்டமாய் ... செல்கிறாய் எல்லோரையும் ... பார்பபோதுபோல் யாரை .... தேடுகிறாய் .....? தேடுவது வேறு என்னை ... தேடுவது வேறு உன் கண் .... படும் பாடு சொல்கிறது ...!!! + கவிதையால் காதல் செய்கிறேன் 25 கவிப்புயல் இனியவன்