இடுகைகள்

ஜூன் 10, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தப்பு .....

விட்டு கொடுத்து வாழ்வதே .... நல்ல வாழ்க்கை என்றால் .... தப்பு ..... காதலை விட்டு கொடுத்தவன் .... எங்கே நல்லவாழ்க்கை ... வாழுகிறான் ...? + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

உன் பிரிவுக்கு நன்றி ..

என் இதயம் ... எத்துனை துயரங்களை ... சுமக்கிறது  உயிரே .... கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் ... வரவில்லை .... இதயத்திலிருந்து வருகிறது ....!!! + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

காதல் சிதறல் கே இனியவன்

உன் பிரிவுக்கு நன்றி .... இத்தனை வரிகளை நீ தானே .... தந்தாய் .... உடல் மண்ணில் மறையும் .... நாள்வரை உன் எண்ணம் ... மனதில் இருக்கும் .... + காதல் சிதறல் கே இனியவன்

காலை வணக்கம்

இன்று  இனிமையாககவும் ... இன் முகத்துடனும் .... இடங்களை வசப்படுத்துவோம் ... இனிமையான காலை வணக்கம்  இனியவனின் ... இனிமையான வாழ்த்துக்கள் ....!!!