இடுகைகள்

செப்டம்பர் 28, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

நட்பு கவிதை

இறப்பது எளிதே எனக்கு...!!! நண்பா உன்னை .. மறப்பதைக் காட்டிலும்...!!! &^& கவிப்புயல் இனியவன் நட்பு கவிதை ---- அடி, முடி தேடினாலும்..... அகராதியை புரட்டினாலும்..... முழுமையான அர்த்தம் ..... புரியாது ...... நட்பின் ஆழம் ............!!! &^& கவிப்புயல் இனியவன் நட்பு கவிதை

நம் காதல் ஆகிவிடும்....!!!

நீயும் காதல்...... சிறகு கொண்ட பறவை..... பருந்தல்ல...... என்னோடு பறந்து வர..... தயங்குகிறாய்.....!!! காதலில் அதிகமாக எரியாதே.... சாம்பலாகி விடுவாய் உலகம் ஊதியே மறைத்து.... விடும்............!!! காதலை .... உண் - உன் காதல்..... நம் காதல் ஆகிவிடும்....!!! &^& முள்ளில் மலரும் பூக்கள் காதல் கஸல் கவிதை 1048 கவிப்புயல் இனியவன்

அணைந்தே விட்டாயே......!!!!

காதலில் நான் ...... மூலவேர் - நீயோ..... இலை ஒரு நாள்..... உதிர்ந்து விழுவாய்........!!! நீ பனிக்கட்டியில் உருவாகிய..... கப்பல் தெரியாமல் உன்னில்...... பயணம் செய்துவிட்டேன்.......!!! என் காதல் தீபமே........ உன்னை அணைத்தேன்........ அணைந்தே விட்டாயே......!!!! &^& முள்ளில் மலரும் பூக்கள் காதல் கஸல் கவிதை கவிப்புயல் இனியவன்