இடுகைகள்

ஏப்ரல் 2, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

அம்மா கடுகு கவிதை

இந்த உலகு புவி சுற்றால்... இயங்க வில்லை -தாயின்  .. தூய அன்பால் சுற்றுகிறது ... தாயின் தூய அன்பில்லை.... என்றால் இந்த புவியிருந்து ... என்னபயன் ....? புவி இருக்கத்தான் முடியுமா ...? + + அம்மா கடுகு கவிதை