இடுகைகள்

செப்டம்பர் 29, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

உலகில் யாரும் இல்லை .....!!!

மனவேறுபாடை ..... தோன்றும் போதே .... தடுக்கும் ஆற்றல் ..... எவனுக்கு வருகிறதோ ....? அவனை வெல்ல இந்த ..... உலகில் யாரும் இல்லை .....!!! மன கசப்பை நீக்கியவன் ..... முன் அனைவரும் தோல்வியை ..... சந்தித்தே ஆகவேண்டும் .....!!! + குறள் 855 + இகல் + இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே மிக்லூக்கும் தன்மை யவர். + திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் + கவிதை எண் - 75 +

மகா துன்பம் .......!!!

துன்பத்தில் கொடிய .... துன்பம் மனத்துன்பம் ..... மனதை கொல்லும்.... மகா துன்பம் .......!!! மனத்துன்பத்தை ...... நீக்கியவன் என்னவோ ....... அதுவே அவனுக்கு .... இன்பத்தில் பெரும் ..... இன்பமாகும் .....!!! + குறள் 854 + இகல் + இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும் துன்பத்துள் துன்பங் கெடின் + திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் + கவிதை எண் - 74 + கவிப்புயல் இனியவன்

கொட்டி கிடைக்கும் புகழ் ........!!!

நீக்கு நீக்கு .... மனவேறுபாடு ...... நீக்கு ......... நீக்கவேண்டியதில் ..... இதுவே முதன்மை ....!!! நீக்கிய மனவேறுபாடை ...... நீக்கிய கணமே ........ கொட்டி கிடைக்கும் ..... புகழ் ........!!! + குறள் 853 + இகல் + இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத் தாவில் விளக்கம் தரும். + திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் + கவிதை எண் - 73 + கவிப்புயல் இனியவன்

நட்பின் சிறந்த குணம் ....!!!

நண்பா ..... நீ எனக்கு எத்தனை ..... வலிகளை துன்பங்களை .... தந்தாலும் - நீ எந்தன் .... நண்பனே ......!!! இன்பத்தை தருபவன் ..... மட்டுமே நண்பன் இல்லை ..... துன்பத்தையும் தருவான் ..... சகித்து கொண்டு அவன் .... நட்பையும் தொடர்வதே .... நட்பின் சிறந்த குணம் ....!!! + குறள் 852 + இகல் + பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி இன்னாசெய் யாமை தலை. + திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் + கவிதை எண் - 72 + கவிப்புயல் இனியவன் 

"மனவேறுபாடு "

"மனவேறுபாடு " ---------------------- மனிதனோடு ...... மட்டுமல்ல பகை ...... உயிரினங்கள் ..... எல்லாவற்றோடும் பகை .....!!! எல்லாவற்றோடும் .... ஒப்பிட்டு ,வேறுபடுத்தி .... தன்னை தானே குறைத்து .... மதிப்பிட்டு வாழ்வதே ..... "மனவேறுபாடு " என்பர் ....!!! + குறள் 851 + இகல் + இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய். + திருக்குறளும் கவிதையும் - நட்பியல் + கவிதை எண் - 71