இடுகைகள்

நவம்பர் 10, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கெட்ட நடத்தையால் கெட்டுப்போகாதே

கெ டுதி கொண்ட உணவுகள் வேண்டாம் .... கெ டுதி கொண்ட உணர்வுகள் வேண்டாம் .... கெ டுதி என தெரிந்த செயல்கள் வேண்டாம் .... கெ டுதி கொண்ட எண்ணங்கள் வேண்டாம் .... கெ டுதிக்கு கெடு வைக்காமல் வாழ்ந்திடுவோம் .....!!! கெட்ட  உணர்வால் கெட்டார் கோவலன் .... கெட்ட  எண்ணத்தால் கெட்டனர் கௌரவர் ..... கெட்ட  செய்யலால் கெட்டார் ராவணன் .... கெட்ட  நடத்தையால் கெட்டுப்போகாதே ..... கெட்ட வன் என்றபெயர் சடுதியில் நீங்காது ....!!! கெச்சை க்கு தேர் கொடுத்தான் பாரி .... கெட்டி யாய் வள்ளல் பெயர் பெற்றான் பாரி .... கெம்பி  செய்யும் செயல்களால் கெட்டவர் அதிகம் ...... கெக்கலி த்து சிரிக்கவைக்கும் செயல்வேண்டாம் .... கெடி யுடன்  கெழி  கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்வோம் ....!!!