இடுகைகள்

ஜனவரி 29, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

"அ" தரும் அழகுக்கவிதை

அ ன்பினால் ... அ கிலத்தையே வெல்லலாம் .... அ ங்கிகள் தொடக்கம் ... அ ருகில் உள்ள உயிர்வரை ... அ ன்பு செலுத்துங்கள் .....! அ ற்புதங்கள் என்பது .... அ திசயம் செய்வதல்ல ... அ ன்புக்கு கட்டுப்பட்டு ... அ ண்ட சராசரத்தோடு .... அ டக்கமாவதே .........! அ ன்று நடந்த துயரை .... அ ன்றே மறப்பவனே .... அ தி உயர் மனிதன் .... அ தையே நினைத்தால்... அ ன்றும் இறக்கிறாய்....! அ ந்தி சாயும் நேரம் .... அ ன்றைய நிகழ்சிகளை ... அ சைபோட்டுபாருங்கள் .... அ ருவருப்பான செயல் எது ...? அ ரவணைப்பு செயல் எது....? ^^^^^ கவிப்புயல் இனியவன் "அ" தரும் அழகுக்கவிதை