இடுகைகள்

பிப்ரவரி, 2021 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மாமியார் மருமகள்

குடும்ப ஒற்றுமையில் மாமியார் மருமகள்  :::::::::::::::::: வண்டியின் சக்கரங்கள்..  மாமியாரும் மருமகளும்.... / பொறுமையும்  ஏற்றலும்...  வண்டியின் அச்சாகும்.... / முதுமை இளமையின்...  பாசப்பிணைப்பு உறவாகும்.... / பிறந்தவீடு புகுந்தவீடு.... எண்ணம் வேண்டாம்... /  மருமகள்  விட்டுக்கொடுக்கணும்.... மாமியார்  தட்டிக்கொடுக்கணும்.... / முதுமையில் பெற்ற... குழந்தை  மருமகள்.../ இளமையில் கிடைத்த...  தாயே மாமியார்.... / முதலாளி எண்ணங்கள்...  விலக்குதல் நன்று... / இல்லம் என்னும்...  ஆலயம் மிளிரும்... / உறவும் அயலும்..  போற்றி வாழ்த்தும்... / @ கவிப்புயல் இனியவன்  (யாழ்ப்பாணம்)