இடுகைகள்

ஜனவரி 15, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சக்தியோடுஇருக்கிறேன் ....!!!

நீ என் ......  நேரே வரும் நேரமே......  எனக்கு சூரிய உதயம்....!!!  நீ என்னை விட்டு  மறையும் தூரம்  தான்  சூரிய அஸ்தமனம் ....!!!  அன்பே...........  உன்னை சக்தியாக............  பார்ப்பதால் தான்............  தினமும்..........  உன்னை கண்டவுடன்.........  சக்தியோடு...........  இருக்கிறேன் ....!!!  &  சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)  கைபேசிக்கு கவிதைகள்  கவிப்புயல் இனியவன்

எனக்கு சூரிய உதயம்....!!!

நீ என் ......  நேரே வரும் நேரமே......  எனக்கு சூரிய உதயம்....!!!  நீ என்னை விட்டு  மறையும் தூரம்  தான்  சூரிய அஸ்தமனம் ....!!!  அன்பே...........  உன்னை சக்தியாக............  பார்ப்பதால் தான்............  தினமும்..........  உன்னை கண்டவுடன்.........  சக்தியோடு...........  இருக்கிறேன் ....!!!  &  சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)  கைபேசிக்கு கவிதைகள்  கவிப்புயல் இனியவன்

சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S)

இதயத்தில் இருந்த - நீ இடம் மாறி விட்டாய்..... இதயம் வலிக்கிறது ....!!! கண்ணில் இருந்து...... இடம் மாறி விட்டாய்..... கண்ணீராய் வடிகிறாய் ...!!! ஊன் இன்றி இருந்தாலும் உன் நினைவு இன்றி இருக்க மாட்டேன்......!!! & சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்

இரைதேடும் மீன் குஞ்சுபோல் ...!!!

ஓடுகின்ற நீரில் ஒட்டி நின்று இரைதேடும் மீன் குஞ்சுபோல் ...!!! நீ வரும் பாதையை.... ஒழுங்கை ஒன்றில்... ஒட்டி நின்று... ஓரக்கண்ணால்... பார்க்கிறேன் ....!!! சின்ன (S) மன (M) சிதறல் (S) கைபேசிக்கு கவிதைகள் கவிப்புயல் இனியவன்