இடுகைகள்

டிசம்பர் 21, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

விழு அழாதே எழு

நெருப்பில் வேகவைத்து வேகவைத்து உடலை வளர்கிறோம்..... நெருப்பில் இந்த உடல்...... வேகபோகும் வரை........!!! நிலத்தில் குழி... தோண்டி தோண்டி..... உடலை வளர்கிறோம்..... நிலத்துக்குள் இந்த உடல்.... போகும் வரை......!!! எமக்கு உதவுபவர்கள்..... எப்போதும் உதவி கொண்டே..... இருக்கமாட்டாரக்ள்........ விழிபாக இருங்கள்.............. சுடெரிகவோ குழிதோண்டவோ..... தயாராக இருக்கிறார்கள்.....!!! & விழு அழாதே எழு கவிப்புயல் இனியவன்

காதல் கொழுப்பு

ஒரு செயலுக்கு போகும்..... போது காதலோடு சென்று ..... பாருங்கள் நிச்சயம் வெற்றி ..... காதலுக்கு மயங்காதவர்..... இவ்வுளகில் உண்டோ.....? இதயத்தை சுத்தம் ........ ஓமோன் தான் காதல்..... காதல் வந்தபின் இருண்ட.... இதயமெல்லாம் ஒளிபெறும்...... அதை காதல் புரியதவர்கள்...... காதல் கொழுப்பு என்கிறார்கள்....!!! & காதலே நீயில்லாமல் நானா 11 கவி நாடியரசர் இனியவன் 

காதலே நீயில்லாமல் நானா 10

உங்கள் ஆயுள் காலம் ..... பிறந்த நாளில் இருந்து ..... கணிக்கபட்டால் ......... வழமையான ஒன்று ......!!! உங்கள் ஆயுள் காலம் ..... காதல் காலத்திலிருந்து ..... கணிக்கபட்டால் ......... உண்மை வாழ்க்கை காலம் ....... வாழ்ப்பதற்கு பிறந்தேன் ..... என்பதை காட்டிலும் ...... வாழ பிறந்தேன் என்பதுக்கு ..... காதல் வேண்டும் ........!!! & காதலே நீயில்லாமல் நானா 10 கவி நாடியரசர் இனியவன்