இடுகைகள்

ஜூலை 29, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கலாம் அய்யா மண்ணில் விதைக்கப்படுகிறார்

இளைஞர்களே ......!!!  இன்று கலாம் அய்யா ....  மண்ணில் விதைக்கப்படுகிறார் ....  அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய ....  நீங்கள் செய்யவேண்டியது ....  உங்கள் சோம்பல் தன்மையை ....  புதைத்து விடுவதுதான் .....!!!  மாணவர்களே ......!!!  இன்று கலாம் அய்யா ....  மண்ணில் விதைக்கப்படுகிறார் .....  அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய ....  நீங்கள் செய்யவேண்டியது ....  ஒவொருவரும் விஞ்ஞானியாக ....  சமூக சேகவனான மாறுவேன் ....  திடசந்தர்ப்பம் எடுப்பதுதான் .....!!!  அரசியல் வாதிகளே ....!!!  இன்று கலாம் அய்யா ....  மண்ணில் விதைக்கப்படுகிறார் .....  அவரின் ஆத்தமா சாந்தியடைய ....  அவரின் எண்ணங்களை உங்கள் ....  எண்ணங்களாக மாற்றிவிடுவதே.....!!!  உலக தாய்மார்களே .....!  இன்று கலாம் அய்யா ....  மண்ணில் விதைக்கப்படுகிறார் ....  அந்த நிமிடத்தில் பிறக்கும் ....  குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் ...  கலாமாக பிறக்கவேண்டும் ....  பிராத்தனை செய்யுங்கள் .....!!!