இடுகைகள்

மே 14, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

குறுஞ்செய்திக்கு( SMS ) கவிதை

காதல் எல்லோருக்கும் வரும் எனக்கு போய்விட்டது + sms கவிதை ------- பூக்கள் வாசனைக்காக பூக்கவில்லை தன் வாழ்க்கைக்காக பூக்கிறது - காதலும் அப்படித்தான் ....!!! + sms கவிதை ------ நீ காதலிக்காது விட்டாலும் எனக்கு காதல் வந்திருக்கும் உன்னை பற்றிய கவிதை ...!!! + sms கவிதை ------- கவிதைக்கு கற்பனை..... வேண்டும் -உன்னை.... நினைத்தால் கற்பனை..... வரமுன் கண்ணீர் .... வருகிறது ....!!! + sms கவிதை ------- காத்திருப்பது காதலுக்கு அழகுதான் -ஆனால் இதயத்துக்கு வலி ...!!! + sms கவிதை