இடுகைகள்

மே 9, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சரியாத்தான் இருக்கும் ....!!!

காதல் .... தோற்கின்ற போதேல்லாம் ..... சொல்லப்படும் நியாயங்கள் ... சரியாத்தான் இருக்கும் ....!!! காதல் .... நியாயப்படுத்தி நியாயம் ... தேடும் விடயமல்ல .... நியமான விடயம் .....!!! + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை

காயமும் கண்ணீரும் ....

எனக்கும் ..... காதலுக்கும் ... காயத்துக்கும் .... நேர் மறை தொடர்பு .... இருக்கிறது ..... காதல் அதிகரிக்கும் ... போதெல்லாம் ... காயங்களும்  அதிகரிக்கின்றன.....!!!  காதல் அதிகரிக்கும் ... போதெலாம் .... கண்ணீரும் அதிகரிக்கிறது .... காதல் என்றால் .... காயமும் கண்ணீரும் .... இருக்கத்தான் செய்யும் ....!!! + கே இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை