இடுகைகள்

அக்டோபர் 4, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

தமிழோடு விளையாடு - கொ

கொ க்கரிப்பவனிடம் வீரமில்லை..... கொ ச்சைப்படுத்துபவனிடம் பண்பில்லை..... கொ டுமைப்படுத்துபவனிடம் மனிதமில்லை..... கொ டூரம் கொண்டவனிடம் புத்தியில்லை.....! கொ டிவழிவாழ தர்மம் காக்கும்....... கொ ட்டம்போட்டால் தண்டனைவரும்....... கொ ண்டாட்டம் கலாச்சாரமாகும்....... கொ டுங்கோல் ஆட்சி நாட்டைக்கெடுக்கும்.....! கொ ப்புபாயும் குரங்கு மன உறுதியானது........ கொ டும்புலி கொள்கையானது....... கொ க்கின் பொறுமை விசித்திரமானது....... கொ ம்புமானுக்கு அழகு மயக்கத்தக்கது.....! & தமிழோடு விளையாடு கவிப்புயல் இனியவன் யாழ்ப்பாணம்