இடுகைகள்

அக்டோபர் 25, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இனியது இனியது

நீ வல்லினமான சொல்......!!! மெல்லினமான செயல் ......!!! இடையினமான வலி ...........!!! @@@ கவிப்புயல் இனியவன் உலக அதிசயம் கேள் என் கண்ணுக்குள் -நீ வானவிலாய் இருக்கிறாய் ....!!! @@@ கவிப்புயல் இனியவன் இனியது இனியது தனிமை இனியது அதனிலும் இனியது உன்னால் நான் தனிமையானது @@@ கவிப்புயல் இனியவன்

மறுபக்கத்தை காட்டுகிறேன் ....!!!

ஒருமுறை என்னை காதலித்து பார் ... காதலில் நீ காணாத .... மறுபக்கத்தை காட்டுகிறேன் ....!!! & கவிப்புயல் இனியவன் @@@ காதல் வதையாகவும் வாகையாகவும் .... இருக்கும் ....!!! ^^^ கவிப்புயல் இனியவன் @@@ காதல் மட்டும்தான் ... கண்ணீரில் ... பூக்கும் பூ ....!!! ^^^ கவிப்புயல் இனியவன்